Tuyển sinh > Quy chế tuyển sinh
THÔNG BÁO: Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng nghề chính quy (20/03/2013)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TR­­­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TR­­­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /CĐHH I-TB

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng nghề chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về Quy chế đào tạo cao đẳng nghề hệ chính quy;

Tr­ường Cao đẳng Hàng hải I thông báo việc tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng nghề hệ chính quy năm 2013 nh­ư sau:

 

1. Đối t­ượng tuyển sinh

       Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề cùng nghề (nếu tốt nghiệp nghề Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu biển và Điện tàu thủy ở các trường: Đường thủy nội địa, Hải quân, Thuỷ sản phải có chứng chỉ bổ túc nghiệp vụ).

 

2. Nghề học

 

TT

Nghề học

TT

Nghề học

Ghi chú

Điều khiển tàu biển

Điện tàu thủy

 

Khai thác máy tàu thủy

Công nghệ thông tin

 

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Kế toán doanh nghiệp

 

Sửa chữa máy tàu thủy

 

 

 

 

3. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

4. Hồ sơ tuyển sinh

      Hồ sơ tuyển sinh mua và nộp tại phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Hàng hải I.

5. Thời gian học: 01 năm

6. Cơ hội việc làm và học liên thông lên đại học

- Theo Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: không phân biệt người tốt nghiệp Cao đẳng nghề, Cao đẳng chính quy đều được cập nhật, nâng cao để thi Sỹ quan quản lý hạng tàu từ 3000 GT và 3000 KW trở lên.

- Theo Thông tư liên tịch số 27/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH  ngày 28 tháng 10 năm 2010 giữa Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, người học tốt nghiệp Cao đẳng nghề, Cao đẳng chính quy đều được học liên thông lên đại học.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:  Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Hàng hải I.

     Điện thoại: 0313 766739.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị;

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Văn Tại


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal