Tin tức chung
Thông qua việc bắt buộc trao đổi dữ liệu điện tử đối với vận tải biển quốc tế tại cuộc họp lần thứ 40 của Ủy ban Tạo thuận lợi tổ chức từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở IMO, Luân Đôn, Vương Quốc Anh (16/05/2016)


Các quy định bắt buộc đối với trao đổi thông tin điện tử về hàng hóa, thuyền bộ và hành khách đã được thông qua bởi Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), như là một phần phụ lục sửa đổi và hiện đại hóa của Công ước về tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông hàng hải quốc tế (FAL), với mục đích là làm hài hòa các thủ tục đối với tàu đến, lưu lại và rời cảng.

Tiêu chuẩn mới liên quan đến nghĩa vụ của cơ quan công quyền trong việc thiết lập hệ thống trao đổi thông tin điện tử, trong khoảng thời gian 03 (ba) năm sau khi phê chuẩn các sửa đổi, là một trong các thay đổi quan trọng của phụ lục sửa đổi, dự kiến sẽ có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2018, theo thủ tục chấp nhận ngầm hiểu.

Sẽ có khoảng thời gian quá độ là 12 tháng kể từ ngày giới thiệu hệ thống trao đổi thông tin điện tử bắt buộc, trong khoảng thời gian quá độ thì cả bản giấy và bản chứng từ điện tử đều được cho phép.

Công ước FAL, được phê chuẩn lần đầu năm 1965, với mục đích đảm bảo mức độ khả thi cao nhất các quy trình và thủ tục, bao gồm “các tiêu chuẩn” và “các khuyến nghị thực hiện” đối với các thủ tục, tài liệu được yêu cầu và các quy trình sẽ được áp dụng khi tàu đến, lưu lại và rời cảng; đối với thuyền bộ, hành khách, hành lý và hàng hóa. Bao gồm các mẫu tiêu chuẩn để tối đa thông tin thu nhận với bản khai chung, bản khai hàng hóa, bản khai danh sách thuyền viên và bản khai danh sách hành khách; tối thiểu các thông tin thu nhận chủ yếu cần thiết của bản khai dự trữ của tàu và bản khai hành lý thuyền viên.

Ủy ban Tạo thuận lợi của IMO, tại kỳ họp lần thứ 40 ( từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 4) tại trụ sở IMO, sau khi rà soát tổng thể các quy định của Công ước FAL, những cập nhật này nhằm đảm bảo rằng, các quy định Công ước FAL đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp hàng hải, đáp ứng hài hòa về yêu cầu của phục vụ tạo thuận lợi về xúc tiến giao thông hàng hải quốc tế.

Khuyến nghị thực hiện mới nhằm khuyến khích việc sử dụng khái niệm “một cửa” (“single window”), sao cho các thông tin được yêu cầu bởi cơ quan công quyền liên quan đến việc đến, lưu lại và rời cảng của tàu, người và hàng hóa được trình lên thông qua một cửa không cần bản sao.

Các tiêu chuẩn sửa đổi khác bao gồm thủ tục đi bờ đối với thuyền viên, bao gồm cả việc bổ sung một đoạn trong tiêu chuẩn là sẽ không có phân biệt đối xử đối với thuyền viên về quốc tịch, chủng tộc, mầu sắc, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, hoặc nguồn gốc xã hội và quốc gia mà tàu mang cờ.

Các tiêu chuẩn và các khuyến nghị thực hiện liên quan đến người trốn theo tàu cũng được cập nhật, theo đó bao gồm những thủ tục dẫn chiếu đến các phần liên quan tại Bộ luật quốc tế an ninh tàu biển và cảng biển (ISPS Code). Tiêu chuẩn mới cũng yêu cầu các chính phủ, nội luật hóa các quy định pháp lý nếu có thể, cho phép khởi tố người trốn theo tàu, người có ý định trốn theo tàu và hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức trợ giúp người trốn theo tàu hoặc có ý định trốn theo tàu bằng việc tạo điều kiện cho họ đến khu vực vùng đất cảng, từ tàu, hàng hóa hoặc container.

Các mẫu tiêu chuẩn của Công ước FAL, bao gồm bản khai chung; bản khai hàng hóa; bản khai dự trữ của tàu; bản khai hành lý thuyền viên; bản khai danh sách thuyền viên; bản khai danh sách hành khách và hàng hóa nguy hiểm cũng đã được sửa đổi.

Nguồn www.imo.org


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal