Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I tham dự cuộc họp lần thứ 34 của Nhóm biên tập và kỹ thuật (E&T 34) về Bộ luật IMDG của Tiểu ban Vận chuyển hàng hóa và container từ 15 đến 19 tháng 3 năm 2021 (30/03/2021)


Thực hiện công văn số 439/CHHVN_VPIMO ngày 27/01/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về đăng ký các khóa họp của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) trong năm 2021, Trường Cao đẳng Hàng hải đã có Văn bản số 64/CĐHHI-HTQT ngày 29/01/2021 về việc Đăng ký các khóa họp Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), Được sự phân công của Ban giám hiệu trường Cao Đẳng Hàng Hải I, Khoa Điều khiển tàu biển trường Cao đẳng Hàng hải I đã cử Ths.Cao Đức Bản và Ths.Hà Trọng Hiếu tham dự phiên họp lần thứ 34 của nhóm Biên tập và Kỹ thuật (E&T 34) về Bộ luật IMDG của Tiểu ban Vận chuyển hàng hóa và container bằng hình thức online với tư cách khách mời.

Phiên họp thứ 34 của Nhóm Biên tập và Kỹ thuật (E&T) thuộc Tiểu ban Vận chuyển Hàng hóa và Container (CCC) đã họp từ xa từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021 và do Ông Steven Webb (Mỹ) chủ trì với sự tham gia của 24 quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) trong đó có Việt Nam và các quan sát viên đại diện cho các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ. Kết quả của cuộc họp là bản dự thảo của Tiểu ban vận chuyển hàng hóa và container như sau:

1. Tổng quan

Giới thiệu chủ tịch và thành phần các nước tham gia;

2. Chuẩn bị biên tập bản dự thảo chỉnh sửa để sửa đổi bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển - IMDG code (sửa đổi 40-20);

3. Chuẩn bị bản dự thảo sửa đổi với bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển - IMDG code (sửa đổi 41-22);

4. Chuẩn bị bản dự thảo sửa đổi với bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển - IMDG code;

5. Các vấn đề khác;

6. Xem xét báo cáo tới tiểu ban;

7. Hành động được yêu cầu từ tiểu ban;

Phụ lục 1: Biên tập bản dự thảo chỉnh sửa phiên bản tiếng Anh của IMDG code sửa đổi 40-20 đã được chấp nhận bởi nghị quyết của Ban an toàn hàng hải MSC.477(102);

Phụ lục 2: Biên tập bản dự thảo chỉnh sửa phiên bản tiếng Pháp của IMDG code sửa đổi 40-20 đã được chấp nhận bởi nghị quyết của Tiểu ban an toàn hàng hải MSC.477(102);

Phụ lục 3: Bản dự thảo sửa đổi IMDG code cho sửa đổi 40-20;

Phụ lục 4: Dự thảo sửa đổi để xem xét lại qui trình ứng phó khẩn cấp cho tàu chở hàng nguy hiểm (EMS GUIDE) (MSC.1/CIRC.1588/REV.1);

Phụ lục 5: Biên tập bản dự thảo chỉnh sửa để xem xét lại các khuyến nghị đảm bảo an toàn cho việc sử dụng thuốc diệt loài gây hại trong hun trùng hàng hóa vận chuyển trên tàu (MSC.1/CIRC.1361);

Phụ lục 6: Nhận xét của Hội đồng vận tải hàng hải thế giới WSC (World Shipping Council) về phân loại và vận chuyển than củi.

Một số hình ảnh trong phiên họp:

Ông Steven Webb - Chủ tịch phiên họp

Bà Marianna Levtop - Thành viên Ban biên tập & kỹ thuật

Ông Pfund, Duane - Thành viên Ban biên tập & kỹ thuật

 

Tin từ Khoa Điều khiển tàu biển, Trường Cao đẳng hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal