Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I triển khai chi tiết dự toán thu chi năm 2016  (05/04/2016)


Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-BGTVT ngày 03/02/2016 của Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán thu chi ngân sách nhà nước do Trường Cao đẳng Hàng hải I lập tháng 12/2015, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng Tài chính Kế toán chủ trì triển khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 đến từng đơn vị và nhiệm vụ chi.

Năm 2016, Trường Cao đẳng Hàng hải I được Nhà nước cấp kinh phí chi phục vụ các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên (bao gồm cả các nhiệm vụ chi phổ biến kiến thức về An toàn giao thông, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ đặc thù khác). Đặc biệt là khoản chi miễn giảm học phí theo nghị định 86/2015/ND-CP về miễn giảm học phí cho các đối tượng chính sách, đối tượng theo học nghề nặng nhọc, nguy hiểm theo danh mục đã được công bố.

Phần lớn các nhiệm vụ chi không thường xuyên đều là những dự án mang tính cấp thiết như: sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị dạy học, nâng cấp các phòng học mô phỏng, bổ sung một số trang thiết bị phục vụ triển khai thực hiện Công ước về tiêu chuẩn huấn luyện, trực ca cho thuyền viên theo nội dung sửa đổi tại Manila năm 2010 (STCW1978/2010).

Với bề dày lịch sử hơn 40 năm, Nhà trường đón nhận rất nhiều các lớp học sinh sinh viên để đào tạo, huấn luyện và cung cấp số lượng lớn nguồn nhân lực qua đào tạo có chất lượng cao cho ngành hàng hải thế giới, khu vực cũng như quốc gia. Trải qua nhiều năm sử dụng, cơ sở vật chất một số nơi đã hư hỏng, xuống cấp không đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng như phát huy hiệu quả trong phục vụ đào tạo, huấn luyện.

Trong hoàn cảnh khó khăn về kinh phí, phần lớn các nhiệm vụ chi đã được ghi nhận và tạm giao 50% kinh phí theo đề xuất của đơn vị. Điều này gây không ít khó khăn chi việc triển khai các nhiệm vụ đảm bảo được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự toán trước ngày 30/6 hàng năm do phải cân đối nguồn thực hiện trong khi chờ kết quả phân bổ tiếp dự toán.

Về các khoản chi thường xuyên, căn cứ số liệu đơn vị đã lập dự toán chi từ đầu năm, thực hiện các thủ tục thanh toán ngay sau khi nhiệm vụ chi phát sinh để tránh tồn đọng đến tháng 12 của năm. Đặc biệt là các mục chi sửa chữa nhỏ, mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ và văn phòng phẩm. Ngay sau khi được giao dự toán, Phòng đã triển khai dự toán theo từng quý, từng tháng và theo mục lục ngân sách. Ưu tiên giải quyết giải ngân thanh toán đối với khoản chi chi lương và có tính chất lương để điều chỉnh trả lại nguồn đối với nhu cầu đã được tạm ứng từ các nguồn khác.

Rút kinh nhiệm từ triển khai thực hiện dự toán năm 2015, quy định trong Công văn số 3695/BTC-HCSN ngày 20/03/2015 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ, các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm, nhưng đến ngày 30/06 chưa được phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của tổ chức lựa chọn thầu theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật thì sẽ dừng thực hiện và hủy bỏ. Do đó, các đơn vị đã có nhiệm vụ chi được lập dự toán từ đầu năm phải nhanh chóng tiến hành các thủ tục chi ngay từ khi nhận được dự toán giao của Bộ Giao thông Vận tải.

Bên cạnh đó, một vấn đề nổi cộm đó là công tác giải ngân kinh phí hỗ trợ học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại Nhà trường và kinh phí miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, còn chậm. Nguyên nhân do các em học sinh sinh viên thường ở các tỉnh xa nên cần nhiều thời gian hoàn thiện hồ sơ thanh toán. Trên cơ sở đó, các Khoa cần phối hợp với phòng Công tác học sinh sinh viên để hướng dẫn, giúp đỡ các em nhanh chóng hoàn thành thủ tục thanh toán.

Để triển khai thực hiện dự toán đúng kế hoạch được giao, Phòng tài vụ đã triển khai chi tiết nhiệm vụ chi đến các đơn vị có liên quan và thường xuyên đôn đốc tại các thời điểm tháng 6, tháng 10, 11 và 12. Hy vọng các với nguồn kinh phí được cấp, Nhà trường sẽ triển khai đúng tiến độ, sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí Nhà nước cấp phục vụ nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện được giao và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo yêu cầu của Nghị quyết 29.

Tin từ Phòng Tài chính Kế toán – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal