Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I tiến hành tái đánh giá lần 1 - năm 2016 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 giai đoạn 2015 - 2018 (31/05/2016)


Từ ngày 23/5 đến ngày 25/5/2016, Trường Cao đẳng hàng hải I đã tiến hành tái đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2006 trong giai đoạn 2015 - 2018 bởi Tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế - BVQA. Đây là đợt đánh giá hàng năm nhằm xác định việc duy trì hoạt động của hệ thống chất lượng trong nhà trường.        

Đoàn đánh giá đã triển khai tại 19 đơn vị trong nhà trường về các hoạt động duy trì hệ thống chất lượng để nâng cao năng lực quản lý theo chức năng nhiệm vụ và bộ quy trình ISO trên toàn bộ các hoạt động: đào tạo; huấn luyện; công tác học sinh sinh viên; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; xử lý công văn đến - đi, thực hiện kết luận cuộc họp, bút phê của Ban giám hiệu; lưu trữ tài liệu v.v... Cũng trong đợt đánh giá này, nhà trường sẽ triển khai Bộ công cụ kiểm soát hiệu lực quản lý điều hành công việc thông qua phần mềm quản lý. Sau 3 ngày làm việc hiệu quả, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc công tác tái đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng năm 2016, các đơn vị đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Trường Cao đẳng Hàng hải được tiếp tục công nhận duy trì Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 của BVQA trong năm tiếp theo.

Ngoài ra, trong đợt đánh giá này, Trung tâm Phát triển nguồn lực và Xuất khẩu lao động (Trung tâm PTNLHH&XKLĐ) trực thuộc nhà trường cũng thực hiện tái đánh giá theo Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 được BVQA cấp riêng với các tiêu chí đánh giá mở rộng theo hướng dịch vụ, các yêu cầu thực hiện công việc khắt khe và mang tính quốc tế cao hơn. Sau quá trình kiểm tra, đánh giá, Trung tâm PTNLHH&XKLĐ tiếp tục được công nhận đáp ứng yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng của BVQA cho giai đoạn từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2017.

Sau đợt đánh giá này, hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường đã phát triển ở mức cao hơn đó là thực hiện kiểm soát toàn bộ công việc quản lý điều hành qua phần mềm, kết quả thực hiện công việc được cập nhật và cảnh báo kịp thời. Công tác đánh giá được thực hiện công bằng hàng tháng và số liệu được tổng hợp luỹ kế theo năm để sử dụng đánh giá thi đua cho các đơn vị, cá nhân trong toàn trường. Ngoài ra, việc thống nhất sử dụng hộp thư công vụ trong các hoạt động của nhà trường cũng được chấn chỉnh, thống nhất. Hy vọng, với phiên bản mới của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 theo quy định của BVQA, nhà trường sẽ có những bước chuyển biến mạnh trong quản lý điều hành và góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.

Dưới đây là một số hình ảnh trong đợt tái đánh giá năm 2016:

Ảnh 1: Ban chỉ đạo ISO, đại điện tổ chức BVQA tại buổi khai mạc

Ảnh 2: TS. Vương Lập Bình – chuyên gia đánh giá BVQA đang triển khai kế hoạch đánh giá đối với 19 đơn vị trong nhà trường

Ảnh 3: Quang cảnh buổi đánh giá

Ảnh 4: TS. Vương Lập Bình – đại diện đoàn đánh giá báo cáo kết quả đánh giá

Ảnh 5: NGUT. Phan Văn Tại – Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo trong buổi tổng kết

Tin từ Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo – trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal